Tietosuojaseloste

Tämä on Wakio Oy:n (myöh. ”Wakio”) henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

Laadittu 8.1.2018. Viimeisin muutos 20.9.2019

Sisällysluettelo

 

Rekisterinpitäjä

Wakio Oy

Halkoniemenkatu 5 A

33410 Tampere

y-tunnus: 2840055-8


Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa

Jos teillä on kysyttävää henkilötietojenne käsittelystä, haluatte nähdä itseänne koskevat tallennetut tiedot tai poistaa tietonne järjestelmästämme, voitte ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostitse osoitteeseen: asiakaspalvelu(a)wakio.fi tai soittamalla numeroon: 010 411 1381

Yhteyshenkilö: Antti Konttinen, Puhelin +358 505021691


Rekisterin tietosisältö (Henkilötietolaki)

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot
• Asiakasyrityksen nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
• Asiakasyrityksen Y-tunnus
• Asiakasyrityksen yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
• Asiakasyrityksen ostamien tuotteiden ja palveluiden tiedot sekä laskutustiedot


Käyttäjän suostumus

Huomioittehan, että sopimusasiakkaanamme annatte suostumuksenne tietojenne tallennukseen. Toimitettavan palvelun osalta tiedon säilytysvelvoite määräytyy vakuutusmeklarin toimintaan liittyvien lakien mukaisesti.


Vaitiolovelvollisuus

Vakuutusmeklarina Wakio noudattaa lakia vakuutusten tarjoamisesta (234/2018). Laissa on säädetty vakuutusmeklarin vaitiolovelvollisuudesta (79 §):

Vakuutusmeklari, sivutoiminen vakuutusmeklari tai lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu sivutoiminen vakuutusedustaja, sen palveluksessa oleva henkilö, sen toimielinten jäsen tai varajäsen tai sen toimeksiannosta tehtävää suorittaessaan muu henkilö, joka on saanut tietää vakuutuksentarjoajan, sen asiakkaan tai jonkun muun taloudellista asemaa tai terveydentilaa tai muita henkilökohtaisia oloja koskevan seikan taikka liikesalaisuuden, ei saa ilmaista tätä sivulliselle, jollei se, jonka hyväksi vaitiolovelvollisuus on säädetty, anna suostumustaan tietojen ilmaisemiseen tai jollei laissa toisin säädetä.


Kerätyt henkilötiedot

Wakio käsittelee henkilötietojanne, hoitaessaan vakuutusmeklarin tehtäviä vakuuttamisessa ja vahinkojen käsittelyssä. Wakio ei kerää, eikä pidä rekisteriä asiakasyritystensä muista kuin edellä mainituista henkilötiedoista, vaan käyttää ainoastaan meklarin valtakirjan suomaa oikeutta katsoa ja käsitellä vakuutusyhtiöiden sähköisissä järjestelmissä olevia henkilötietoja välittömästi vakuutusten hoitamiseen liittyvissä vakuuttamisen ja riskienhallinnan tehtävissään. Vakuutusyhtiön rekisterinpitäjänä keräämiä henkilötietoja käytetään Wakion toimesta katselu- ja käsittelyoikeuksin vakuutusten ja vahinkojen käsittelyyn, arkistointiin sekä analysointiin ja tilastointiin.


Kuka voi käyttää henkilötietojanne

Asiakastietojen käyttövaltuudet on rajattu vain tietoja käsittelevälle Wakion henkilöstölle. Wakion järjestelmissä joihin tieto on tallennettu, on eri käyttäjätasoja. Käyttäjä saa työtehtävänsä edellyttämän ylläpito- tai selausoikeuden tietoihin. Kullakin määritellyllä käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on oma käyttäjätunnus ja salasana.


Henkilö- ja käyttäjätietojen suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.


Henkilötietojen säilyttämisaika

Yritysasiakasrekisterin sisältämiä henkilö- ja muita tietoja säilytetään niin kauan kuin se on asiakassuhteen hoitamiseksi tai lakisääteisen säilyttämisvelvollisuuden täyttämiseksi tarpeellista.


Säännönmukaiset tietolähteet (Henkilötietolaki)

Henkilötietoja vastaanotetaan ainoastaan asiakasyritysten yhteyshenkilöiltä itseltään. Asiakasyrityksen tiedot Wakio saa asiakasyritysten yhteyshenkilöiltä itseltään tai kaupallisista yritystietorekistereistä.


Henkilötietojen vastaanottajat (Säännönmukaiset luovutukset (Henkilötietolaki)

Asiakasyrityksen ja tämän yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot luovutetaan vain niille toimijoille, joita koskevia tuotteita asiakasyritys on ostanut ja joita Wakio hoitovaltakirjansa valtuuttamana ja toimeksiantosopimuksen mukaisesti hoitaa ja hallinnoi. Wakio ei luovuta henkilötietoja muille tahoille.


Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin

Wakio ei siirrä henkilötietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


Rekisteröidyn oikeudet

Wakion yritysasiakasrekisteriin rekisteröidyllä yrityksillä ja niiden yhteyshenkilöillä on seuraavat lainsäädäntöön perustuvat oikeudet.
Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa oikaisemista.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista niiltä osin kuin voimassaoleva lainsäädäntö ei velvoita säilyttämään kutakin tietoa.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista EU:n yleisen tietosuoja- asetuksen 18 artiklan säätämien edellytysten täyttyessä.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä EU:n yleisen tietosuoja- asetuksen 21 artiklan säätämien edellytysten täyttyessä.
Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa toiseen järjestelmään.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn milloin tahansa niiltä osin kuin käsittely perustuu suostumukseen.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Scroll to Top